Przetargi


Przetarg nowy - ważny

[pobierz] 0.3 MB siwzzalaczniki

Ostrów Wielkopolski: cyfryzacja szkoły w zakresie rozbudowy

lokalnej sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej,

dostawy, opisania, montażu i uruchomienia zestawów komputerów

stacjonarnych wraz z osprzętem, tablicy interaktywnej

z mocowaniem wraz z rzutnikiem krótkoogniskowym z uchwytem

ściennym, wizualizera oraz pilotów do testów

w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim
Numer ogłoszenia: 324926 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów , ul. Wrocławska 51, 63-400 Ostrów
Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 735 17 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gim1osw.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: cyfryzacja szkoły w zakresie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej, dostawy, opisania, montażu i uruchomienia zestawów komputerów stacjonarnych wraz z osprzętem, tablicy interaktywnej z mocowaniem wraz z rzutnikiem krótkoogniskowym z uchwytem ściennym, wizualizera oraz pilotów do testów w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) rozbudowa sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej, 1 SWITCH

b) dostawa, montaż, uruchomienie i opisanie we wskazanym miejscu przez zamawiającego: - 21 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i monitorami, - 1 sztuki tablicy interaktywnej z mocowaniem i rzutnikiem, - 10 sztuk rzutników multimedialnych z uchwytami, - 10 ekranów, - 1 sztuki wizualizera. Uwaga! Sieć przewodowa musi zostać rozbudowana w 25 salach lekcyjnych, sieć bezprzewodowa musi zostać rozbudowana w ten sposób, aby Internet był dostępny we wszystkich salach w budynku głównym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonane zamówienie musi być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.00.00-0, 32.42.00.00-3, 32.42.80.00-9, 48.30.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
wydruk ze strony Internetowej (http://www.cpubenchmark.net) potwierdzający, że oferowany w komputerach procesor uzyskał wymaganą ilość punktów w teście PassMark - CPU Mark lub jeżeli procesor zainstalowany w oferowanych komputerach nie znajduje się w tabeli wyników testów PassMark - CPU Mark dokument i/lub oświadczenie, w którym potwierdzone zostanie, że w
oferowanych komputerach procesor został poddany ww. testowi i uzyskał w nim wymaganą ilość punktów.

 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy 3) oświadczenie o udziale podwykonawców (jeżeli będą brać udział w zamówieniu) 4) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w przypadku korzystania z zasobów); 5) pełnomocnictwo (w przypadku, podpisania oferty przez osobę nie wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców lub nie wykazaną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gim1osw.pl/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Wrocławska 51 63-400 Ostrów Wielkopolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013
godzina 09:45, miejsce: sekretariat Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów przy ul. Wrocławskiej 51, 63 - 400
Ostrów Wielkopolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

[pobierz] 0.3 MB SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ostrów Wielkopolski: cyfryzacja szkoły w zakresie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej, dostawy, opisania, montażu i uruchomienia zestawów komputerów stacjonarnych wraz z osprzętem, tablicy interaktywnej z mocowaniem wraz z rzutnikiem krótkoogniskowym z uchwytem ściennym, wizualizera oraz pilotów do testów w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim.Numer ogłoszenia: 304280 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów , ul. Wrocławska 51, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 735 17 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gim1osw.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: cyfryzacja szkoły w zakresie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej, dostawy, opisania, montażu i uruchomienia zestawów komputerów stacjonarnych wraz z osprzętem, tablicy interaktywnej z mocowaniem wraz z rzutnikiem krótkoogniskowym z uchwytem ściennym, wizualizera oraz pilotów do testów w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) rozbudowa sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej, 1 SWITCH 2) dostawa, montaż, uruchomienie i opisanie we wskazanym miejscu przez zamawiającego: - 21 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i monitorami, - 1 sztuki tablicy interaktywnej z mocowaniem i rzutnikiem, - 10 sztuk rzutników multimedialnych z uchwytami, - 10 ekranów, - 1 sztuki wizualizera. Uwaga! Sieć przewodowa musi zostać rozbudowana w 25 salach lekcyjnych, sieć bezprzewodowa musi zostać rozbudowana w ten sposób, aby Internet był dostępny we wszystkich salach w budynku głównym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.00.00-0, 30.23.60.00-2, 32.42.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, wg formuły spełnia-nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

wydruk ze strony Internetowej (http://www.cpubenchmark.net), wykonany nie wcześniej niż dnia 23 lipca 2013r., potwierdzający, że oferowany w komputerach procesor uzyskał wymaganą ilość punktów w teście PassMark - CPU Mark lub jeżeli procesor zainstalowany w oferowanych komputerach nie znajduje się w tabeli wyników testów PassMark - CPU Mark dokument i/lub oświadczenie, w którym potwierdzone zostanie, że w oferowanych komputerach procesor został poddany ww. testowi i uzyskał w nim wymaganą ilość punktów.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy 3) oświadczenie o udziale podwykonawców (jeżeli będą brać udział w zamówieniu) 4) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w przypadku korzystania z zasobów); 5) pełnomocnictwo (w przypadku, podpisania oferty przez osobę nie wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców lub nie wykazaną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gim1osw.pl/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Wrocławska 51 63-400 Ostrów Wielkopolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 09:45, miejsce: sekretariat Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów przy ul. Wrocławskiej 51, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie